+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Interkulturní vzdělávání zaměřené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem

Oz

Cílem aktivity bylo přiblížení procesu, který zprostředkovává jednak uvědomění si poznání vlastního kulturního zakotvení, jednak porozumění odlišným kulturám, se kterými se děti a rodiče díky globalizaci v naší škole mají možnost setkat. Rodiče byli seznámeni jak s teoretickými a akademickými přístupy (jako jsou kulturní studia, koncept globalizace atd.), tak s praktickými aplikacemi daných znalostí, které následně nazýváme interkulturní kompetence. Výstupem a následným očekáváním pak byla schopnost účastníků jednat s lidmi pocházejícími z jiných kultur, a naopak schopnost žít na území s jinou převládající kulturou. Účastníci ze strany rodičů měli možnost osvojit si některé techniky pro lepší komunikaci a spolupráci se školou a s rodiči spolužáků. Rodiče si mohly vyzkoušet postupy a aktivity na začleňování děti s OMJ do školního prostředí. Přicházeli sami s návrhy, jak dlouhodobě kultivovat klima celé školy směrem k hodnotám vzájemného respektu, porozumění a pozitivního přijímání vícejazyčnosti. Odbornice vynaložily velké úsilí, aby byly pochopeny principy komunikace s rodiči a dětmi s OMJ. Je důležité pochopit, že tato komunikace často stojí dvojnásobné úsilí. Nedorozumění jsou pak způsobena jednak jazykovou bariérou, ale také odlišným očekáváním, případně jinými zkušenostmi a představami o tom, jak funguje škola nebo jaká je role rodičů. Odbornice pomocí komunikačních technik naučili rodiče, jak se vypořádat s jednotlivými situacemi, které v běžné i netradiční situace mohou ve vztahu se školou vznikat.


Globální a rozvojové vzdělávání (seznámení s technikami, praktické ukázky, za členění do výuky…)

Oz

Aktivita měla přispět k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadnit porozumění procesům, které tyto rozdíly a podobnosti ovlivnily a dále ovlivňují, a to hlavně na pozadí národností dětí, které do naší školy docházejí. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Účastníci odborného setkání byli vyzváni, aby navrhli různé lokální problémy, které jsou způsobeny interkulturním nepochopením a globálním přesahem problému. V diskusi se pak hledala řešení a možnosti přenesení řešení i do školního prostředí. Obě odbornice byly přínosem hlavně v otázce směřování skupiny k přijetí zodpovědnosti za vytváření atmosféry komunity a v řešení otázek nastolení důstojného života i přes kulturní a názorové rozdíly způsobené interkulturním nepochopením.Světové konflikty a jejich aktuální dopad na život v naší komunitě a škole

Oz

Cílem setkání bylo rodičům naší školy představit jednak historický background problematiky současného konfliktu na Ukrajině, a hlavně přenést problematiku do naší školy. Tedy jaký konkrétní dopad bude celá situace mít, jakým způsobem přistupovat k dětem, které přicházejí z válečného prostředí, jak to konkrétně ovlivňuje klima školy a třídy, jak pracovat s dětmi doma a na celou situaci je připravit. Cíl byl maximálně naplněn, rodiče byli k aktuální situaci plni emocí, diskuse byla velmi otevřená, v závěru vzešlo několik návrhů, jak škole pomoci, čeho by se rodiče sami chtěli zúčastnit. Odborné setkání přišlo v pravý čas. Tato problematika některým rodičům otevřela oči. Více by chtěli tato témata rozebírat se svými dětmi. Chápou, že sami pocházejí z různých názorových prostředí, která je zatěžují v názorové flexibilitě a přijímání. Všichni měli možnost se doptávat a informovat na oblast odbornou (zákonný background), tak na otázky z oblasti politického a geopolitického prostředí. Diskuze byla velmi otevřená jak ze strany odborníků, tak ze strany rodičů. Odborník (Novák) přednášel, prezentoval a popisoval skutečné situace se kterými se pravidelně setkává. Mluvil o pocitech dětí, rodičů i rizicích, které současná situace přináší. Při prezentaci se zastavoval a nabízel otevřenou diskuzi nad jednotlivými fázemi setkání. Ve stejném duchu se pak nesla přednáška paní Boučkové, která na základě předešlé diskuse vstupovala svými příspěvky a reakcemi do prezentace své i druhého odborníka, pana Nováka.

 


Principy vzdělávání dětí s OMJ v rámci tělesné výchovy

Oz

Cílem setkání bylo podělit se s profesionálním sportovcem o jeho zkušenosti v přístupu k vrcholovému a profesionálnímu sportu v různých evropských zemích, přístupu k mládežnickému sportu, systému práce s mládeží v Německu, Polsku, Velké Británii a Finsku, plány do budoucna v českém sportu, bavit se o možných rizicích profesionálního sportu a zároveň diskutovat na další témata z této oblasti. Na úvod došlo k představení sportovce, jeho vzdělání v rámci práce na fakultě FTVS – výzkumné programy. Osobní zkušenost se sportem od dětských let, posun a různé přístupy k práci s mládeží v různých zemích (vyzdvihnutí největších odlišností), dnešní trendy. Kdy začít hledat talent u dětí. Jaký vidíme rozdíl u dětí, které k nám přišly z různých zemí a prošly jiným typem přípravy a přístupu. Následně byla diskutována problematika ukončení kariéry, kdy některé evropské země aktivně pracují se sportovci po ukončení kariéry. V poslední fázi byla diskutována problematika sportu a zranění, vysoce byla oceňována zdravotní péče o naše sportovce od útlého věku. V závěru pak proběhla volná diskuse. Celým setkáním se nesl duch zamyšlení nad vývojem ve sportu mládeže, účastníci ze strany rodičů dětí s OMJ sami přispívali názory na přístup sportu v zemích původu. Z atmosféry setkání bylo jasně cítit porozumění a snahu získávání znalostí a informací od rodičů dětí s OMJ. Jinak je třeba říci, že sport je sám o sobě mezikulturní jazyk, který dokáže spojovat všechny národy, neboť má univerzální jazyk jakou je HRA a soutěživost. Samozřejmě bereme sport jako nástroj k formování osobnosti člověka – což je základ. Pokud má někdo velký pohybový a sportovní potenciál, tak je potřeba ho v tom podporovat, ale vše ruku v ruce ve spolupráci se školou – ta je základ. Odborník akci moderoval a zároveň přinášel pohled ze sportování dětí ve škole a ve sportovních klubech. Dále popsal, jak vnímá chování rodičů jak v rámci zajímání se o to, co se děti učí v tělesné výchově, tak i ve sportovních oddílech. Vyměňoval si pocity, zkušenosti a pohledy ze strany rodičů a jeho samého. Cíl byl naplněn. Vše se povedlo, rodiče odcházeli spokojeni a pevně věříme, že i nabytí novými zkušenostmi a informacemi.