+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

PROJEKT SVÁTKY MRTVÝCH I ŽIVÝCH

Oz

V druhé půlce října 2020 třída 3. B uskutečnila projekt na téma nastávajících svátků mrtvých. Nejvíce jsme se soustředili na Dušičky, ale povídali jsme si i o slavení Día de los Muertos a Halloweenu – to zejména v angličtině. Cílem projektu bylo seznámení se s tradicemi jiných zemí, ale hlavně uvědomění si smrti jako faktu, který je svázán se životem nás všech a nutnosti vyrovnání se s ním. Děti ve spolupráci s rodiči a dalšími členy rodiny sepsaly a v ranních kruzích samostatně představily příběhy lidí, kteří už jejich rodiny navždy opustili, ale zůstávají s nimi ve vzpomínkách, tradovaných příbězích, předávaných moudrech a děděných nadáních pro určité činnosti. Vše doplnily fotkami a dalšími materiály. Přitom se zároveň učily prezentování výsledků své práce na straně jedné a pozornému naslouchání ostatním na straně druhé. Vzpomínky to byly osobní, někdy úsměvné, jindy dojemné, poučné a velice zajímavé. Bylo jasně vidět a slyšet, že přestože tu s námi již nejsou fyzicky přítomní, zůstávají „naši mrtví“ stále s námi.


PROJEKT ŽIDÉ, ŽIDOVSTVÍ, HOLOCAUST

Oz

Projekt vyšel ze zájmu dětí vzniklý v rámci probírání tématu minulosti v prvouce, kdy je zaujala 2. světová válka a osudy Židů v jejím průběhu. Proběhl v prosinci 2020 a lednu 2021.Hlavní část projektu proběhla v tvořivém duchu lekce RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) a v jejím rámci jsme spolu s dětmi četli a zpracovávali zajímavé literární i filmové ukázky, pracovali na třídění vlastních myšlenek a postojů, diskutovali a psali vlastní postřehy. Také jsme využili materiálů, které poskytli k tématu rodiče – příběhy, fotografie a dokumenty. V návaznosti na téma jsme začátkem roku navštívili i interaktivní program v Židovském muzeu, který nám na míru přichystali tamní lektoři. Cílem bylo rozšiřování povědomí dětí o kulturních a historických souvislostech, ale zejména vedení k toleranci a respektu k lidem s odlišným původem, náboženstvím či jinak se lišícími od běžné většiny. Spolu s dříve probíraným tématem komunismu a  Sametové revoluce bylo snahou vštípit dětem názor, že jakákoli totalita je špatná, každý má právo na svobodné myšlení a vyjadřování svých názorů, ale pouze při zachování práv a svobody druhých.